Who is: Wie is Tatiana Vansteenbeeck?

Tatiana is known for quickly penetrating to the essence in a light, equal, clear, somewhat provocative way and bringing in her insights while always staying connected.

Tatiana staat bekend om snel op een luchtige, evenwaardige, heldere ietwat provocatieve manier tot de essentie door te dringen en haar inzichten in te brengen en daarbij steeds in verbinding te blijven.

She likes to “take the time” to connect and really meet you. In a genuine interest in who you are and what you want to bring to the world. Supporting people to contribute to a better world is her passion and you will experience that.

Ze neemt graag ‘de tijd’ om contact te maken en je werkelijk te ontmoeten vanuit een oprechte interesse in wie je bent en wat je naar de wereld wil brengen. Mensen ondersteunen om hun bijdrage aan een betere wereld in te brengen is haar passie en dat zal je ook ervaren.

As a communication trainer, relationship coach and mediator with more than 20 years of experience, she is more than ever convinced that equality is the key to real contact and that real contact is the basis of any good cooperation or relationship.
“Out of battle” and “together” with the same focus, we bring out the best in each other and can achieve great things.
Equally communicating “out of battle” is not an easy matter in our society.

Als communicatietrainer, relatiecoach en bemiddelaar met intussen meer dan 20 jaar ervaring is ze er meer dan ooit van overtuigd dat evenwaardigheid de sleutel is tot écht contact en dat echt contact de basis is van elke goede samenwerking of relatie.
‘Uit de strijd’ en ‘samen’ met de dezelfde focus brengen we het beste in elkaar naar boven en kunnen we grootse dingen bereiken.
Evenwaardig, ‘uit de strijd’ communiceren is in onze maatschappij geen evidente zaak.

The search for ways to do that is a very fundamental part of her life.
The “Issentie-method” is the result of that quest and she is happy to offer to you “out of the battle” communication in all situations.

De zoektocht naar manieren om dat toch voor elkaar te krijgen is een zeer fundamenteel deel van haar leven.
De ‘Issentie-methodiek’ is het resultaat van die zoektocht en die reikt ze jullie graag met veel enthousiasme aan om evenwaardige ‘uit de strijd’ communicatie in alle situaties te gaan realiseren.

Her core competencies are:
• Quickly get to the core of things, in a light, somewhat provocative way
• Restore contact
• Create involvement
• Get people “out of the fight.”
• When necessary: help ending relationships in a respectful, connected way

Haar kerncompetenties zijn:
• Snel tot de essentie doordringen op een luchtige, evenwaardige ietwat provocatieve manier
• Contact herstellen
• Betrokkenheid creëren
• Mensen ‘uit de strijd’ halen
• Afscheid nemen op een respectvolle verbonden manier.