Who is: Wie is Frans Nijland?

Frans is a business manager and very experienced in making complicated things easy. He is curious about almost everything.

Frans is een bedrijfskundige en zeer ervaren in het makkelijk maken wat moeilijk is. Hij heeft een open en nieuwsgierige kijk op de wereld.

He has been responsible for marketing and product development for many years. Organizations have no secrets from him. He loves to share his knowledge in a coaching way. In addition to his business knowledge he has a Master’s degree in Management, Culture and Change (MCC). He did this study because in organizations it is mostly about realizing large or small changes. That is why he loves to support students (part-time) during their graduation from the Dutch University of Applied business managment “Windesheim” in the field of Business Administration. This includes: Strategy, Marketing, Communication, General Management and Financial management.

Jarenlang is hij verantwoordelijk geweest voor marketing en productontwikkeling. Organisaties hebben geen geheimen voor hem. Hij deelt deze kennis graag. Naast diepgaande marketing- en verzekeringskennis heeft hij een Master-graad in Management, Cultuur en verandering (MCC). Deze studie heeft hij gedaan omdat de kern meestal zit in het realiseren van grote of kleine veranderingen. Daarom is hij ook met veel plezier (part-time) begeleider van studenten tijdens het afstuderen aan de Nederlandse Hogeschool Windesheim voor het vakgebied Bedrijfskunde. Hieronder vallen: Strategie en Beleid; Marketing en Communicatie; Organisatie en Management; Financieel Management.

His core competencies are:
• Making things easier (organizations, processes and procedures).
• Identifying processes that accelerate: customer communication and internal processes.
• Improving collaboration.
• Realizing necessary changes.

Zijn kerncompetenties zijn:
• Makkelijker maken wat moeilijk is (organisaties, processen en procedures).
• Processen identificeren die de klant-communicatie en interne processen versnellen.
• Samenwerken aan verbeteringen.
• Realiseren van veranderingen.