How long does it take? Hoe snel kan het?

The whole process consists of three consecutive parts. You choose which one we do.

Het hele proces bestaat uit drie opeenvolgende delen waarbij jullie kiezen welke we doen.

Phase 1 lasts 1 week and is aimed at your internal communication. We give you insights why proper consultation and making agreements is so difficult and how you can improve it quickly. The core of all successful activities is to know why you respond the way you respond. To learn and know this and to use it, is already enough for a big improvement.

Fase 1 duurt 1 week en is er gericht op de onderlinge communicatie. Wij geven jullie inzicht waarom goed overleg en afspraken maken zo lastig is en hoe je het snel kunt verbeteren. De kern van alle goedlopende activiteiten is samen weten waarom we reageren zoals we reageren. Op zich is dit al voldoende om met elkaar beter te functioneren.

Phase 2 also lasts 1 week. In this phase we create an action plan. This plan is the result of the conversations we had with you all in the 1st and 2nd week. We analyze the most important processes within the community. The action plan that follows is a summary of the jointly made agreements to tackle very practical matters. You will notice that this will quickly improve important things.

Fase 2 duurt ook 1 week. In deze fase maken we samen een actieplan. Dit plan is het resultaat van gesprekken die we in de 1e week en in de 2de week met jullie allen hebben gevoerd. Wij analyseren de belangrijkste processen binnen de community. Het actieplan dat hieruit volgt is de samenvatting van de gezamenlijk gemaakte afspraken om op korte termijn hele praktische zaken aan te pakken. Je zult merken dat hiermee al snel een aantal belangrijke zaken verbeteren.

Phase 3. With the results of the previous two phases, considerable improvements have already been made. But if there are specific attention points, you can use our in-depth knowledge and experience with organizations (for things as personal 1-to-1 coaching or a targeted business analysis plus advice). We have a lot of experience and are happy to support you. Of course you decide whether you want this. We can only make agreements about this after Phase 2.

Fase 3. Met de resultaten van de vorige twee fasen zijn er al flinke verbeteringen gerealiseerd. Maar het is ook mogelijk dat er specifieke aandachtspunten zijn, waarbij jullie onze diepgaande kennis en ervaring met organisaties goed kunnen gebruiken (zoals persoonlijke 1 op 1 coaching of een gerichte bedrijfskundige analyse plus advies). Wij hebben veel ervaring en ondersteunen jullie daarbij graag. Maar of je het wil bepaal je natuurlijk zelf. Na afloop van Fase 2 kunnen we daar afspraken over maken.

What we usually do is:

Wat we doen is meestal:

PHASE 1:
1st day: get to know each other and see what you do.


2nd day: substantive conversation with the initiators and preparing a meeting with the team.


3rd day: an informative meeting with you as a team.

4th day: interviews with all involved.

5th day: feedback from us about you as a team.


Weekend: We put our advice on paper.

FASE 1:

1e dag: kennismaken en meelopen met jullie.

2e dag: inhoudelijk gesprek met de initiatiefnemers en voorbereiden van een bijeenkomst met jullie als team.

3e dag: een informatieve bijeenkomst met jullie als team.

4e dag: gesprekken met alle betrokkenen.

5e dag: terugkoppeling van ons over jullie als team.

Weekend: Wij zetten ons advies op papier.

PHASE 2:
1st day: substantive conversation with the initiators about the most important substantive processes in the community.


2nd day: we make a questionnaire per process.

3rd day: interviews with those involved per process.

4th day: processing and analyzing all information.

5th day: day of joint coordination meeting.

Weekend: We write the agreed action plan.

It is common for Phase 1 and 2, , each lasts a week. Of course this is an indication, but it usually works when we get enough cooperation.

FASE 2:
1e dag: inhoudelijk gesprek met de initiatiefnemers over de belangrijkste inhoudelijke processen in de community.


2e dag: wij maken een vragenlijst per proces.


3e dag: interviews met de betrokkenen per proces.

4e dag: verwerken en analyseren van alle informatie.

5e dag: dag gezamenlijke afstem-bijeenkomst.

Weekend: Wij zetten het afgesproken actieplan op papier.

Het is gebruikelijk dat Fase 1 en 2, vanaf het moment dat we bij jullie zijn ieder een week duurt. Natuurlijk is dit een indicatie maar meestal lukt dat als we genoeg medewerking krijgen.